prof. dr hab. Piotr Poźniak, emerytowany profesor zwyczajny

Urodził się dnia 26 sierpnia 1939 w Krakowie. W latach 1958-1963 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i równolegle odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie, równocześnie na Wydziale I (Teoria-Kompozycja-Dyrygentura) i IV (Instruktorsko-Pedagogicznym). W szkołach średnich i w wyższej, prócz klasy fortepianu (w Liceum Muzycznym), uczył się kilka lat gry na oboju, flecie, trąbce, skrzypcach i dyrygentury chóralnej. Dyplom magisterski uzyskał na UJ w roku 1966 na podstawie pracy Polska fantazja lutniowa na przełomie wieku XVI i XVII . 1962 podjął prace w Dziale Muzycznym Biblioteki Jagiellońskiej. Kontynuując je do końca 1963, w czerwcu tego roku został zatrudniony w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, początkowo jako korektor muzyczny, a od 1965 r. jako redaktor zajmujący się publikacjami z zakresu muzyki dawnej. W 1972 r. uzyskał stypendium Rządu Francuskiego i przez 4 miesiące prowadził badania naukowe, w tym poszukiwania archiwalne, w Paryżu i na Południu Francji. W drugim semestrze r.ak. 1972/73 prowadził zlecone ćwiczenia w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, a od 1 XI 1973 został tu zatrudniony w wymiarze pełnego etatu jako starszy asystent. Z dniem 31 XII tego roku zrezygnował z zatrudnienia w Wydawnictwie. W 1981 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Twórczość Jakuba Reysa zwanego Polakiem na tle muzyki lutniowej XVI i XVII w. i został zatrudniony w UJ na stanowisku adiunkta. W 2000 uzyskał stopień dra hab. Na podstawie pracy Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce renesansu . Od 2003 profesor UJ.

Od 1967 r. uczestniczył jako referent i/lub przewodniczący obrad w 17 naukowych konferencjach ogólnopolskich (niektóre z nich współorganizował), w 20 konferencjach i kongresach międzynarodowych (Lipsk 1969, Warszawa 1971, 1996, 1997, Bologna 1973, Tours 1977, 1980, 1991, 1992, Como 1978, 1987, Pesaro 1982, Cremona 1983, Moskwa 1989, Kraków 1990, Petersburg 1994, Bydgoszcz 1994, Paryż 1998, Brescia 2001, 2003, 2005) oraz w dwóch konferencjach naukowo-redakcyjnych: na temat publikacji Musikgeschichte Österreichs i Atlas du Baroque (Musique) (Wiedeń, IV i XII 1993). Kilkakrotnie prowadził całosemestralne wykłady w Akademii Muzycznej w Krakowie, odbywał też gościnne wykłady na uniwersytetach w Bochum, Leuven, Rzymie, Salzburgu, w Akademii Muzycznej w Kijowie i w Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel. Na UJ był promotorem kilkunastu prac magisterskich i jednej doktorskiej. Przez kilka lat był współredaktorem (dziś nie kontynuowanych) serii wydawniczych PWM «Opery Polskie», «Muzyka Polska w Dokumentacjach i Interpretacjach» oraz redaktorem działu 'Renesans' części rzeczowej Encyklopedii Muzycznej PWM. Od 1973 r. jest redaktorem działu 'XVI wiek' części osobowej tej encyklopedii, a od 1988 r. członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawanej przez Instytut Sztuki PAN «Monumenta Musicae in Polonia». Inicjował i/lub kierował wieloletnimi pracami zbiorowymi nad:1. identyfikacją zachowanego anonimowo repertuaru kapel wawelskich 2. opracowaniem "zbiorów berlińskich" w BJ (rezultatem m.in. zbiór mikrofilmów starodruków, oraz oprac. przez A. Patalas ich katalog) 3. kulturą muzyczną Wilna w XIX w. 4. zawartością polskich kancjonałów reformacyjnych XVI-XVII w. (rezultatem m.in. komputerowa baza danych obejmująca pieśni z ok. 50 wydań tych kancjonałów).

Główne zainteresowania naukowe: Historia muzyki dawnej (od średniowiecza do klasycyzmu), zwłaszcza a) muzyka lutniowa b) relacje slowo-muzyka, c) źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne Przez pewien czas zajmował się też popularyzowaniem muzyki. W ramach Klubu Miłośników Muzyki przy Filharmonii Krakowskiej prowadził w latach 60-ych prelekcje i organizował wraz J. Berwaldtem spotkania klubowe. W 1972 r. opracował cykl audycji radiowych o muzyce polskiej dla paryskiego programu France Musique. Dorywczo zajmował sie krytyką muzyczną (np. cykl recencji w "Dzienniku Polskim" z festiwalu Muzyka w Dawnym Krakowie, w 1980 r.).

Od 1967 r. jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Sekcji, a przez trzy kolejne kadencje (1985-91) jego przewodniczącym; przez dwie kadencje (1985-89) był członkiem ZG ZKP.

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki

Muzyka XV-XVI wieku i pojęcie renesansu w historiografii muzycznej , Kraków 2000, IM UJ i Musica Iagellonica

Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce renesansu. Studium kontekstualno-analityczne , Kraków 1999

Artykuły

Presenza di G . M. Asola nei fondi musicali di Cracovia , w: Barocco Padano, 3 , red. A. Colzani i in., Como 2004, s. 103-116

The Kraków Lute Tablature: A Source Analisis , III, 2004, s. 27-91

Kanony Andrzeja Chylińskiego, prefekta muzyki w Padwie na tle "uczonej muzyki w XVII-wiecznej Polsce , "Res Facta Nova", VI (XV), 2003, s. 135-150

Drukowana wersja utworu Piotra z Grudziądza , w: Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata , red. T. Jeż, Kraków 2003, s. 43-48

Kasper Sielicki, lutnista-kompozytor i jego twórczość , "Saeculum Christianum" IX, 2002, nr 2, s. 131-150 (nr poświęcony J. Pikulikowi, wyd. IX 2003, Uniw. Im. Kard. Wyszyńskiego)

Tonalité des ricercars de Joanambrosio Dalza , w: Luths et luthistes en Occident , red. Ph. Canguilhem i in., Paris 1999, s.145-153

Nie znamy motetu Diomedesa Catona , w: Affetti musicologici (ks. pam. Z.M. Szweykowskiego), red. P. Poźniak, Kraków 1999, s. 125-128.

'Tubae ferales' - dialogo na głos solo? , w: jw., s. 225-234.

Jubilat , w jw., s.11-17.; wersja ang. pt.: Professor Zygmunt Marian Szweykowski , jw., s.18-26.

Jan Dziki, lutenista gdanski , w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego (ks. pam. E. Dziębowskiej), red. M. Woźna-Stankiewicz i Z. Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1999, s. 37-47.

Word-painting in the Fifth Book of Motets by Palestrina , "Musica Iagellonica" 2, Kraków 1998, s.5-21.

Kraków do 1600 (nie podpisany ze względu na niedorzeczne interwencje redakcji) i Kolęda . W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil . Kassel u. Basel 1997

Koniec legendy o polskim madrygale. "Muzyka" 1996 n. 3, s. 59-71

Dzieje i zawartość polskich kancjonałów składanych. "Muzyka" 1996 n. 3, s. 19-43

Dwunasta pieśń czterogłosowa Cypriana Bazylika. "Muzyka" 1996 n. 1, s. 55-70

Le vocal et l'instrumental dans les tablatures manuscrites polonaises du XVIe siecles. W: Le concert des voix et des instruments , red. J.-M. Vaccaro, Paris 1995, s. 671-68

Dawna muzyka organowa w wydaniach Ludowego Instytutu Muzycznego (rec. polemiczna). "Muzyka" 1994 n. 3, s. 138-148 i 150; wersja skrócona: An Unsuccesseful Edition of an Important Organ Tablature , "Musica Iagellonica" 2, Kraków 1998, s. 267-74.

Problems of Tonality in the Ricercars of Spinacino and Bossinensis. "Journal of the Lute Society of America" XXIII 1990 [ed. 1994], s.63-79

La musica di gagliarda, volta e corrente nel secolo XVI e agli inizi del secolo XVII. W: Studi in onore di G. Vecchi. Modena 1989, s. 209-220

Technika parodiowania w mszy T. Szadka. W; Musicae sacrae ars et scientia , ks. pam. K. Mrowca, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" t. XXXIV, z. 7, Lublin 1989, s. 159-172

Symbolika liczb w twórczości Wacława z Szamotuł i M. Zieleńskiego. W: Muzykologia krakowska 1911-1986. Kraków 1987, s. 84-90; wersja ang., "Polish Art Studies" nr 11, Warszawa 1990, s. 135-141; poszerz. wersja włoska: L'uso simbolico dei rapporti numerici nella musica del Cinquecento . "A.M.I.S. - Bolletino dell'Associazione" V, 1989, nr 10/11, s. 3-8

Czarna krowa czy O guardame las vacas. "Muzyka" 1986 n. 3, s. 49-56

Die Musik in Polen zur Zeit der Jagiellonen . W: Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, red. F. Stolot, Wien 1986, s. 97-102

Pieśni reformacyjne drukowane w Krakowie w XVI w. W: Tradycje muzyczne Katedry Wawelskiej , red. J. Berwaldt, Kraków 1986, s. 48-67

I canti per voce sola e liuto nel XVI e XVII secolo come uno dei modi di genesi della monodia barocca . W: Sodalium voces . Bologna 1984, s. 157-167; wersja pol., "Muzyka" 1984 n.4, s.35-44

Jacob Polonais et Jacob Reys . W: Le luth et sa musique, II , red. J.-M. Vaccaro, Paris 1984, s. 35-42

Aspects de la chanson en Pologne au XVIe siecle. W: La chanson a la Renaissa nce , J.- M. Vaccaro, Tours 1981, s. 332-346

Antiquitates Musicae in Polonia. T. XIII [i] XIV: Sources of Polyphony up to c.1500 (rec. polemiczna). "Muzyka" 1979 n. 2, s. 115-129

Przejawy estetyki baroku w utworach lutniowych S. L. Weissa. W: Muzyka a społeczeństwo. Brzeg 1975, s.121-124 ; wersja włoska: I momenti dell'estetica barocca nell'opera liutistica di S. L. Weiss . "Il Fronimo" (Mediolan) nr 26, I 1979, s. 20-23

Utwory lutniowe Hortenzjusza Perli i Mikołaja z Padwy . "Pagine 1974". Warszawa 1975, s.177-190

Utwory polskich lutnistów w rękopisie lorda Herberta of Cherbury . "Z Dziejów Muzyki Polskiej" (Zesz. Bydgoskiego Tow. Naukowego) 15, Bydgoszcz 1973, s. 27-40

Wersja kameralna i lutniowa jednej z fantazji Diomedesa Catona . "Muzyka" 1968 n. 2, s.79-82

Z zagadnień transkrypcji muzyki lutniowej . "Muzyka" 1967 n. 2, s. 3-10

ok. 20 większych artykułów i ok. 250 mniejszych haseł w: Encyklopedia muzyczna PWM , Kraków, t.1 - 1979, t.2 - 1984, t.3 - 1987, t.4 - 1993, t.5 - 1997, t.6 - 2000, t.7 - 2002, t.8 - 2004, suplement do t. I - 1998 i II - 2001

7 artykułów w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London 6 1980, 7 2000

Wstępy monograficzne i noty do edycji. Edycje źródłowe

Album sapieżyńskie. Wileńska tabulatura organowa z XVII w. obrazami żywota św. Franciszka zdobiona, «Sub Sole Sarmatiae» IX, Kraków 2004 ( 45 utworów)

Polskie pieśni wielogłosowe z XVI i pocz. XVII w. ( 140 utworów) ,MMiP seria B, 2 t., Warszawa-Kraków 2004 (t. 2 we współpracy z W. Waleckim)

T. Bielawski: Processyja wielkonocna - wyd. bibliofilskie. Kraków 1996 (oprac filologiczne W. Walecki)

Anonim: Pieśń nabożna z Pisma Świętego... - wyd. bibliofilskie. Kraków 1996 (oprac. filolog. W. Walecki)

Anonim: Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego - wyd. bibliofilskie. Kraków 1996 (oprac. filolog. W. Walecki)

Śpiewnik staropolski , redakcja i oprac. źródł. nut (oprac. filologiczne W. Walecki). Kraków, z. I - 1995, z. II i IV - 1996

Musica Antiqua Polonica - Renesans , (red. antologii obejmującej 191 utworów, w tym 80 wydań własnych). Kraków, z. 1-2 - 1993 [1994], z. 4-6 - 1994, z. 3 i 7 - 1994 [1995]

Jakub Polak-Reys: Utwory zebrane . Kraków 1993 (72 utwory)

S. S. Szarzyński: Completorium . WDMP 76, Kraków 1980

M. Kamieński: Nędza uszczęśliwiona (akt II). «Opery Polskie», Kraków 1978

Anonim: Polonezy, kozaki i mazury z XVIII/XIX w. ZHMP 23, Kraków 1973

D. Cato: Preludia, fantazje, tańce i madrygały , z. II, WDMP 67, Kraków 1973

Sekwencja i pieśń w: Musica Antiqua Polonica - Średniowiecze , red. J. Morawski, Kraków 1972, s. 12-13 i 17

B. de Selma: Fantazje i passegiaty , (oprac. źródłowe służące za podstawę do oprac. wykonawczego). FMA XXXVI. Kraków 1971

D. Cato: Preludia, fantazje, tańce i madrygały , z. I, WDMP 24, Kraków 2 1970

F. Maffon: Madrygał i greghesca. Fantazja. ZHMP XX, Kraków 1970

G. G. Gorczycki: Gaude Maria Virgo . W: Muzyka staropolska , red. H. Feicht. Kraków 1966, s. 148-153
i 391

W. Długoraj: Fantazje i wilanele . WDMP 23. Kraków 2 1964

W. Bakfark: 3 fantazje, anonim: tańce polskie. W: Muzyka w dawnym Krakowie, red. Z.M.Szweykowski. Kraków 1964, s. 75-86, 130-136, 308-310, 315-316