dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ

Zofia Dobrzańska-Fabiańska ukończyła studia w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat (1982) i habilitację (1998). Od 1983-2005 zatrudniona na stanowisku adiunkta, a od 2005 - profesora UJ w Instytucie Muzykologii (dawniej Katedrze Historii i Teorii Muzyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999 - 2002 pełniła funkcję dyrektora Instytutu, a od 2002 r. - jest prodziekanem Wydziału Historycznego ds. studenckich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii polifonii średniowiecza we Francji, problematyki tonalności dzieł późnego renesansu we Włoszech, a także dzieje muzyki polskiej XVII w.

Publikacje

Książki
Izorytmiczna koncepcja dzieła muzycznego. Epoka Notre Dame. Ars antiqua - Ars nova - Ars subtilior. Epoka burgundzka. Kraków 1988, ss.343.

Modalność dzieł Claudia Monteverdiego. Związki z tradycją polifonii renesansu. Kraków 1997, ss.483.

Polifonia średniowiecza. Skrypt. Kraków 2000, ss.203.

Edycje źródłowe

Bartłomiej Pękiel. Opera omnia. «Monumenta Musicae in Polonia». T. I-II. Red. J.Morawski. Kraków - Warszawa 1994, ss.321, 401.

Artykuły

Kształtowanie tenoru w motetach Guilleume'a de Machaut. "Muzyka" 1979, s.3-17.

Rola tenoru w kształtowaniu motetu izorytmicznego. "Muzyka" 1979, s.45-74.

Elementi di isoritmia nella musica del Trecento italiano. W: "Antiquae Musicae Italicae Studiosi". Bologna 1984, s.47-60.

Rola norm modalnych w twórczości Marcina Mielczewskiego. "Muzyka" 1986, s.3-45.

Kilka uwag o ezoterycznej naturze izorytmii. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1987, s.293-305.

Izorytmia ruchowych kulminacji - główna zasada twórcza motetu epoki Ars nova.
W: Muzykologia krakowska 1911-1986. Kraków 1987, s.55-80.

"Nos autem gloriari oportet" - nieznana kontrafaktura madrygału "O ricco mio thesoro" Giovanniego Gabrielego z Tabulatury Pelplińskiej. "Muzyka" 1988, s.77-93.

Uwagi na temat pisowni nazwiska Bartłomieja Pękiela. "Muzyka" 1989, s.37-47.

Modalność hymnów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. W: Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia. Red. Z.M.Szweykowski. Kraków 1990, s.101-114.

Tonalność polifonii późnego renesansu. W poszukiwaniu narzędzi badawczych techniki dźwiękowej muzyki włoskiej przelomu XVI i XVII wieku. "Muzyka" 1990, s.3-39.

Właściwości modalne dzieł Claudia Monteverdiego. W: Mistrzowie muzyki późnego renesansu. Dokonania i tradycje. Toruń 1994, s.51-75.

Tonalność dzieł Claudia Monteverdiego w historiografii muzykologicznej. "Muzyka" 1997, s.27-52, 1998, s.25-39.

V księga madrygałów Claudia Monteverdiego. Przełom stylistyczny i kontynuacja tradycji renesansowych. W: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Ks.pam. ku czci dr E.Dziębowkiej. Kraków 1999, s.175-85.

Etos tonacji modalnych w twórczości Claudia Monteverdiego. W: Affetti musicologici. Ks.pam. ku czci prof. Z.M.Szweykowskiego. Kraków 1999, s.153-61.

Cechy porządku dźwiękowego religijnych koncertów wokalno-instrumentalnych, przypisywanych Marcinowi Mielczewskiemu. W: Marcin Mielczewski. Studia. Red. Z.M.Szweykowski. Kraków 1999, s.67-92.

Chromatyka w procesie przemian techniki dźwiękowej przełomów XVI i XVII oraz XIX i XX w. "Muzyka" 2000 nr 1, s.3-21.

Claudio Monteverdi i analizy dziewięciu madrygałów. W: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech. III: Madrygał wielogłosowy. Praca zbiorowa pod red. Z.M.Szweykowskiego. Kraków 2001, s.73-119, 138-142, 160-162, 168-171, 177-197, 219-223.

Przełom w technice dźwiękowej ok. 1600 roku. Historyczna i ahistoryczna perspektywa. "Muzyka" 2002 nr 3-4, s.31-42.

Struktura tonalna "Delli madrigali a cinque voci del Prencipe di Venosa libro sesto" (1611). Wybrane aspekty. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. Lublin - Polonia. Vol. I, Sectio L, 2003, s.85-107.

Tonalne i modalne aspekty "Degli madrigali a cinque voci del Prencipe di Venosa libro sesto" (1611). "Res facta Nova" VI, 2003, s.103-126.

"Mia benigna fortuna - Crudele, acerba" Cipriana de Rore i "Strana armonia d'amore - In cio sol differenti" Sigismonda d'Indii. Problem "conflicting signatures" w madrygale XVI i początku XVII w. W: Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata. Red. T.Jeż. Kraków 2003, s.361-72.

Kategorie wyrazowe durum i mollis w madrygałach Luki Marenzia. "Muzyka" 2003 nr 4, s.21-45;

The Role of the "durus" and "mollis" Expressive Categories in the Madrigals of Luca Marenzio, w: Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology. Kraków 18-21 IX 2003, s.65-72.

"Belta, poi che t'assenti" Carla Gesualda da Venosa (1611) i Igora Strawinskiego instrumentacja madrygału (1960). W: Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja, Ks. pam. I.Poniatowskiej. Red. S.Paczkowski, Warszawa 2004, s.533-43.

Ok. 110 artykułów do Encyklopedii Muzycznej PWM. Red. E.Dziębowska. Kraków 1979-, m.in. Guillaume de Machaut, T.III. Kraków 1987, s.511-522; Gabrieli, Giovanni, T.III. Kraków 1987, s.181-199, Monteverdi, Claudio, T.VI. Kraków 2000, s.344-63; Schütz, Heinrich, T.IX, w druku.