dr hab. Piotr Wilk

 

Piotr Wilk ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995), tam również się doktoryzował (2001). Studia muzykologiczne pogłębiał w Royal Holloway University of London (1993), Uniwersytecie Ferraryjskim (1995), Uniwersytecie Rzymskim La sapienza (1997) i Uniwersytecie Bolońskim (1999). W roku 2002 był stypendystą American Academy in Rome, a w latach 2002-2004 stypendystą Uniwersytetu Padewskiego.

Specjalizuje się w historii i teorii muzyki baroku ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej muzyki instrumentalnej XVII i XVIII wieku. Za pracę doktorską Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, jej forma i technika otrzymał w 2001 roku nagrodę ZKP im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Należał do grona redaktorów naukowych Encyklopedii Muzycznej PWM.

E-mail: piotr.wilk@uj.edu.pl

 

Piotr Wilk completed musicological studies at the Jagiellonian University (M.A. 1995, Ph.D. 2001). He improved his musicological studies at Royal Holloway University of London (1993), Ferrara University (1995), Rome University La Sapienza (1997) and Bologna University (1999). In 2002 he realised postdoctoral grant in the American Academy in Rome. He was the ricercatore of the Padua University from 2002 to 2004.

His research focuses on history and theory of Baroque music, especially on the Italian instrumental music from the 17th and 18th Centuries. His doctoral dissertation Solo Violin Sonata of the 17th Century Italy, its form and technique won the Father Professor Hieronim Feicht Prize of the Polish Composers Society in 2001. He was member of the editorial board of the Dictionary of Music of the PWM Edition [Encyklopedia Muzyczna PWM].

Wykaz ważniejszych publikacji [Main publications list]:

Książki i Wydania Krytyczne [Books and Critical Editions]

Marco Uccellini Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo opera quinta, Opera Omnia IV, Lucca, LIM 2002

Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech [Sonata for Solo Violin in 17th  century Italy], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (with English Table of Contents and Abstract)

Aldebrando Subissati Sonate per violino solo e basso continuo. Giovanni Francesco Anerio Antiphonae binis, ternis & quaternis vocibus cum basso ad organum, "Sub Sole Sarmatiae", z. 10, Musica Iagellonica, Kraków 2007

Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego [The Venetian instrumental concerto during Vivaldi's time], Musica Iagellonica, Kraków 2014 (with English Table of Contents and Abstract)

 

Artykuły [Articles]

Early music in Poland, "The Consort", XLIII, (1997)

Sonate over canzoni (1649) di Marco Uccellini: la prima raccolta di sonate a violino solo w [in]: Marco Uccellini, red. [ed.] M.C. Vela, M. Toffetti, LIM, Lucca 1999

Wielodźwięki w repertuarze skrzypcowym XVII wieku [Chordal Playing in the 17th-Century Violin Repertoire] w [in]: Affetti musicologici, red. [ed.] P. Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999

Idiom skrzypcowy w utworach Marcina Mielczewskiego [Violinistic Idiom in woks by Marcin Mielczewski] w: Marcin Mielczewski Studia, red. Z.M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 1999

Carlo Ambrogio Lonati and Giuseppe Colombi: new attribution of solo sonatas from the Biblioteca Estense w [in]: "Musica Iagellonica", III, Kraków 2004

Chordal Playing in the 17th-Century Violin Repertoire w [in]: "Musica Iagellonica", III, Kraków, 2004

Wpływ Riemanna na postrzeganie sonaty barokowej [Hugo Riemann's influence on the Baroque sonata understanding] w [in]: Muzyka wobec tradycji. Idee, dzieło, recepcja [Music versus Tradition. Ideas, work, reception], red. [ed.] Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004

Sonaty "da chiesa" Aldebranda Subissatiego, skrzypka Jana Kazimierza [Sonatas da chiesa by Alessandro Subissati, the violinist of Jan Kazimierz],  "Muzyka" LII (2007) nr 1 (2004)

O niektórych funkcjach "da chiesa" włoskich sonat i koncertów epoki baroku [About some ‘da chiesa' functions of the Italian sonatas and concertos of the Baroque era] w [in]: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. [ed.] A. Jarzębska, Z. Fabiańska, A. Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2007

The 'sonate da chiesa' by Aldebrando Subissati: The court violinist to Jan Kazimierz, King of Poland, „Musica Iagellonica", 4 (2007)

Recenzja [Review]: Renata Suchowiejko Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku [Henryk Wieniawski: The composer on the background of the 19th-century virtuso violin tradition]. W serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie, Seria B. Poznań 2005, "Muzyka", LII, 2007 Nr 1 (2004)

Form and style in Italian violin sonata of the 17th century, „Musica Iagellonica", 5 (2011)

The violin technique of Italian solo sonata in the 17th century, „Musica Iagellonica", 5 (2011)

Cechy weneckie w Pensieri adriarmonici Giacoma Facca [Venetian Features in Giacomo Facco's Pensieri adriarmonici], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, Vol. IX, 2 (2011)

Z problemów typologii barokowego koncertu instrumentalnego [Problems of typology of the Baroque instrumental concerto] w [in]: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin [The musicologist and source documentary evidence: A book of essays in honour of Professor Piotr Poźniak on his 70th birthday], red. [ed.] Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009

On the question of the Baroque instrumental concerto typology, „Musica Iagellonica", 6 (2012)

Giulio Taglietti i jego koncerty z op. 8 i 11 [Giulio Taglietti and his concertos of the opp. 8 nad 11] w [in]: Muzyka jest zawsze współczesna: Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej [Music is always contemporary: Studies dedicated to Professor Alicja Jarzębska], red. [ed.] Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011

Amsterdamskie sonaty Marcina Żebrowskiego [Amsterdam sonatas by Marcin Żebrowski] w [in]: Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej [Marcin Józef Żebrowski (18th Century). Composer and Musician of the Jasna Góra Chapel], «Musica Claromontana – Studia», 3, red. [ed.] Remigiusz Pośpiech, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2013

The Fantasie of Mikołaj Zieleński and the Early Baroque Tradition of Diminution and  Ensemble Instrumental Music w [in]: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński's Offertoria and Communiones (1611), red. [ed.] Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti, Edizione Fondazione Levi, Wenecja 2015 (in press)

 

Hasła encyklopedyczne [Dictionary entries]

Ponad 100 haseł w [over 100 entries in]: Encyklopedia Muzyczna PWM, tomy [vols.] 5-10, Kraków 1997-2007 i [and] 10 haseł w [10 entries in]: Die Musik in Geschichte und Gegenwart II. Personenteil , tomy [vols.] 8-11, 14, 16, 17, Kassel 2002-2007