dr hab. Aleksandra Patalas

Dr hab. Aleksandra Patalas pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Muzyki Dawnej Instytutu Muzykologii UJ. Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia w Elblągu w klasie fortepianu. Studiowała w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie w Katedrze Muzykologii UJ, gdzie w 1990 roku uzyskała tytuł magistra muzykologii na podstawie pracy "Motety solowe Bonifazia Grazianiego w aspekcie retoryki muzycznej" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta M. Szweykowskiego. W 1999 uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Historycznym UJ na podstawie dysertacji "Twórczość kapelmistrzów polskich Wazów" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta M. Szweykowskiego. Pogłębiała wiedzę muzykologiczną w trakcie stypendiów na uniwersytetach w Londynie (Egham), Ferrarze, Rzymie.

Zakres zainteresowań

Historia kultury muzycznej XVI-XVIII wieku; Polsko-włoskie i polsko-niemieckie kontakty muzyczne; Teoria muzyki XVII wieku; Rozprzestrzenianie się repertuaru muzycznego w środowisku klasztornym i kościelnym; Katalogowanie nieznanych staropolskich źródeł muzycznych; Wydania źródłowo-krytyczne dzieł twórców związanych z Polską

Inna działalność

  • wice-przewodnicząca Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii wydań źródłowych i płyt CD <Musica Claromontana>
    członkostwo w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi zespołami muzycznymi, m. in. Studium Musicae Cracoviense, Harmonia Sacra, Kapela Jasnogórska, Ensemble Vocale Veneto, Narol Baroque, Dekameron
  • współpraca z organizatorami festiwali muzycznych, m.in.: Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Misteria Paschalia w Krakowie

Wybrane publikacje

A. Książki:

Catalogue of Early Music Prints from the Collections of the Former Preußische Staatsbibliothek in Berlin, Kept at the Jagiellonian Library in Cracow / Katalog starodruków muzycznych z XVI i XVII w. ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków 1999

Europejska kultura muzyczna w polskich archiwach i bibliotekach, Kraków 2008 (współredakcja ze S. Hrabią)

B. Wydania źródłowo-krytyczne:

Giovanni Francesco Anerio,Missa "Pulchra es", <Sub Sole Sarmatiae>, vol. 3, Kraków 1994

Giovanni Battista Luparini,In martirio crudele (wspólnie z D. Sokołowskim), <Sub Sole Sarmatiae>, vol. 8, Kraków 1995

Marco Scacchi,Laudate pueri; <Sub Sole Sarmatiae>, vol. 6, Kraków 1997

Tarquinio Merula,Satiro e Corisca (wspólnie z A. i Z. Szweykowskimi), <Sub Sole Sarmatiae>, vol. 1, Kraków 1997

13 utworów (V. Bertolusi: Angelus Domini, Ricercata primi toni, A. Pacelli: Media nocte, T. Merula: Nigra sum, Cantate iubilate, Satiro e Corisca, Andianne a gli horti di Dameta, Canzon a 4 "La Monteverde", V. Scapitta: Regina caeli, F. Lilius: Laudate Dominum in Sanctis eius, M. Scacchi: Qui timet Dominum, Donna voi vi credete, G. Valentini: Canzon quarta) w: A. i Z. M. Szweykowscy, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów, Kraków 1997

Ignacy Jan Paderewski,Utwory fortepianowe z op. 10-16, <I.J. Paderewski, Opera omnia>, red. M. Perkowska-Waszek, t. II, cz. I, II, Kraków 2002

Eryk Brikner OSPPE,Vesperae pro toto anno, <Muzyka Jasnogórska> / <Musica Claromontana>, t. II, Kraków 2005 Eryk Brikner OSPPE,Completorium, Hymnus pro festis Apostolorum, <Muzyka Jasnogórska> / <Musica Claromontana>, t. V, Kraków 2006

Ludwik Maader, Arie, opr. Piotr Kołodziej, wstęp A. Patalas, <Muzyka Jasnogórska> / <Musica Claromontana>, t. IX, Kraków 2008

C. Artykuły:

The Unknown Missa "Ave maris stella" by Asprilio Pacelli, "Musica Iagellonica", vol. 1

Marco Scacchi's Characterisation of the Modes in his "Missa omnium tonorum", "Musica Iagellonica" vol. 2

Enigmatyczna sztuka polifonii, w: Mistrzowie Muzyki Późnego Renesansu - Dokonania i tradycje, Toruń 1995

Missa parodia w twórczości Monteverdiego i Scacchiego w świetle teorii Angela Berardiego, "Muzyka" 1998 nr 2

Utwory concertato w twórczości Giovanniego Francesca Aneria, w: "Affetti musicologici". Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. P. Poźniak, Kraków 1999

Melodyka w twórczości Marcina Mielczewskiego. Przyczynek do problemu atrybucji utworów sygnowanych M.M. w: Marcin Mielczewski. Studia, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 1999

C. Monteverdi "Cruda Amarilli", "O Mirtillo", w: Historia muzyki w XVII wieku. I: Pierwsze zmiany, t. I, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 2000

G. Gabrieli "Domine exaudi", "In ecclesiis" ; G. Giacobbi "Laudate pueri Dominum"; Lodovico Grossi da Viadana "Laudate pueri Dominum"; V. Mazzocchi "Magnificat"; G. F. Anerio "Ego quasi vitis"; O. Benevoli "Missa Maria prodigio celeste" (Gloria), "Missa Si Deus pro nobis quis contra nos" (Kyrie), w: Historia muzyki w XVII wieku, Muzyka We Włoszech, t. II: Technika polichóralna, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 2000

Carlo Gesualdo di Venosa "Itene, o miei sospiri", A. Cifra "Non piango e non sospiro", D. Mazzocchi "Su da' monti", T. Merula "Canta Urania la parte acuta", C. Monteverdi "Dolcissimi legami", "Tempro la cetra", "Altri canti d'Amor", w: Historia muzyki w XVII wieku, Muzyka We Włoszech, t. III: Madrygał wielogłosowy, red. Z. M. Szweykowski. Kraków 2001

Palestrina w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, Kraków 2002, t. N-Pa

Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581-1718, "Muzyka" 2002 nr 2

Madrigale spirituale w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej - kompozycje Asprilio Pacellego, "Muzyka" 2003 nr 4

Polichóralne msze G.F. Aneria. Technika parodii, w: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio L, Artes, vol. II, Lublin 2004

Die Kompositionen von Christoph Werner als Quelle der Inspiration fur Marco Scacchi, w: Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik. Jahrbuch 2004: Mitteldeutschland im musikalischen Glanz seiner ResidenzenSachsen, Böhmen und Schlesien als Musiklandschaften im 16. Und 17. Jahrhundert, red. Peter Wollny, Ortus Musikverlag 2005

Między sacrum a profanum. O dyskusji wokół pojęcia "styl kościelny" w pismach teoretycznych Marka Scacchiego, w: Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2006

Theoretical Ideas of Marco Scacchi in the Context of Works by German Composers, "Musicology Today", 2006

Muzykowanie w klasztorze. Kultura muzyczna na Jasnej Górze w I połowie XVIII wieku, "Kamerton" 1 (50), 2006

Giovanni Maria Artusi's Theoretical Views in the Polemics and Music by Marco Scacchi, w: "Musica Iagellonica", vol. 4 (2007)

W poszukiwaniu formy krytyki. Cribrum musicum Marco Scacchiego i Censura Filipo Kesperlego, w: Donum Natalicum Studio Thaddaeo Przybylski Octogenario Dedicata, red. Z. Fabiańska, A. Jarzębska, A. Sitarz, Kraków 2007

L'Euridice - Jacopo Peri. Plan tonalny ; L'Euridice - Giulio Caccini. Plan tonalny, w: Historia muzyki XVII wieku, Muzyka we Włoszech, t. V: Dramma per musica część I, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 2008

Fundacja kapeli muzycznej w Rakowie jako przejaw działań kontrreformacyjnych. Analiza repertuaru, w: Europejska kultura muzyczna..., op. cit.

Działalność i repertuar kapeli muzycznej w Rakowie w świetle źródeł archiwalnych, w: Polska muzyka religijna między epokami i kulturami(2), red. K. Turek i B. Mika, Katowice 2009