Erasmus+

Koordynator programu w Instytucie Muzykologii UJ: dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl

Aktualne informacje na temat Erasmus – Studia na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Erasmus + Studia

Kraj

Uczelnia partnerska

Liczba miejsc

Wymagana znajomość języka

Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

5

czeski lub angielski B2

Francja

Ecole Pratique des Hautes Etudes

1

francuski B2

Francja

Université Paris-Sorbonne

2

francuski B2

Hiszpania

University of Granada

1

hiszpański B2

Litwa

Kaunas University of Technology

1

angielski B2

Niemcy

Universität Heidelberg

2

niemiecki B1

Niemcy

Universität Leipzig

1

niemiecki B1+

Niemcy

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

2

niemiecki lub angielski B2

Norwegia

Høgskolen i Sørøst-Norge

2

angielski B2

Słowacja

Comenius University in Bratislava

1

słowacki lub angielski B1

Słowenia

University of Ljubljana

2

słoweński lub angielski B2

Wielka Brytania
 
Cardiff University 1 angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Padova

1

włoski A2 lub angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Pavia

1

włoski lub angielski B1

 

Kryteria kwalifikacyjne na stypendium w ramach programu Erasmus+ – Instytut Muzykologii UJ

W tym roku aplikacje na wyjazd w ramach programu Erasmus+ można składać WYŁĄCZNIE poprzez system usos.

  1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
  1. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):

Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5.

  1. Dokument zaświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom – patrz: tabela umów), zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Certyfikaty dostarcza się koordynatorowi instytutowemu w formie papierowej do dnia 8. października 2017 roku. Odwołania rozpatrywane będą przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną pod kierownictwem dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak, Prodziekan ds. studenckich. 
  1. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia).
  1. Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (możliwe maksymalnie dwie opinie).

 

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem  na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury:

- otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ;

- skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a;

- uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą;

- złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje;

- po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

1. średnia ocen: 3,5–5 pkt.

2. znajomość języka: 1–3 pkt.

3. list motywacyjny: 1–3 pkt.

4. CV/aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1–3 pkt.

5. referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. oraz ewentualnie 0,5 pkt. (opinie dodatkowe)

Maksymalna liczba punktów: 15.

 

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna

Aplikacje rozpatrywać będzie Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą:

- dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Prodziekan ds. studenckich

- koordynatorzy instytutowi

- przedstawiciel samorządu studentów

 

Harmonogram drugiej rekrutacji:

11.09. – 08.10.2017 – czas trwania rekrutacji w systemie USOSweb

09–15.10.2017 – kwalifikacja studentów w systemie USOSweb