Erasmus+

Koordynator programu w Instytucie Muzykologii UJ: dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl

Aktualne informacje na temat Erasmus – Studia na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Erasmus + Studia

Kraj

Uczelnia partnerska

Liczba miejsc

Wymagana znajomość języka

Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

5

czeski lub angielski B2

Francja

Ecole Pratique des Hautes Etudes

1

francuski B2

Francja

Université Paris-Sorbonne

2

francuski B2

Hiszpania Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València 2 (po 10 miesięcy)

angielski B1, zalecana dobra znajomość języka hiszpańskiego

Hiszpania

University of Granada

1

hiszpański B2

Litwa

Kaunas University of Technology

1

angielski B2

Niemcy

Universität Heidelberg

2

niemiecki B1

Niemcy

Universität Leipzig

1

niemiecki B1+

Niemcy

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

2

niemiecki lub angielski B2

Norwegia

Høgskolen i Sørøst-Norge

2

angielski B2

Słowacja

Comenius University in Bratislava

1

słowacki lub angielski B1

Słowenia

University of Ljubljana

2

słoweński lub angielski B2

Wielka Brytania
 
Cardiff University 1 angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Padova

1

włoski A2 lub angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Pavia

1

włoski lub angielski B1

 

II Rekrutacja na program Erasmus+ – wyjazdy na studia w semestrze letnim:

17.09 – 07.10.2018 – czas trwania II Rekrutacji

08–16.10.2018 – kwalifikacja studentów, przesłanie protokołów do DOSZ

17–31.10.2018 – przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, wysłanie aplikacji do uczelni zagranicznych

Kryteria kwalifikacji:

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1.  List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. 

 2.  Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):
Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje 
minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5. 

 3.  Dokument zaświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

 4.  CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia). 


 Referencje od pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego (maksymalnie dwie dodatkowe opinie).

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji (Max 15 pkt.):

 1. Średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1-3 pkt.
 3. List motywacyjny: 1-3 pkt. 

 4. CV/aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt. 

 5. Referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. + ew. 0,5 pkt. (opinie dodatkowe). 


 

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego:

Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci macierzyści. Student może skorzystać z miejsca innej jednostki tylko w przypadku wyjątkowej i uzasadnionej sytuacji. Postępuje wówczas według następującej procedury:

 1. Stara się o zgodę (przynajmniej mailową) uczelni przyjmującej na przyjęcie studenta w ramach miejsca innej jednostki,
 2. Student przechodzi rekrutację w jednostce macierzystej, która przyznaje mu miejsce,
 3. Koordynator jednostki macierzystej podpisuje zgodę na wyjazd i student udaje się po zgodę na oddanie miejsca do innej jednostki,
 4. Dokument ze zgodą student przynosi do DOSZ, który wprowadza zmiany do systemu USOS.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Hist. (przewodnicząca komisji), 

 2. Koordynatorka wydziałowa, koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału, 

 3. Przedstawiciel/ka studentów.